سم فروشی | فروش انواع سم | سم کشنده حشرات | سم سوسک کش |

فروش انواع سم های کشنده سوسک سم های کشنده حشرات انواع سم های خارجی اصل

سم فروشی | فروش انواع سم | سم کشنده حشرات | سم سوسک کش |

فروش انواع سم های کشنده سوسک سم های کشنده حشرات انواع سم های خارجی اصل

سم کشنده سوسک|سم کشنده ساس|سم کشنده بید|سم کشنده کک|سم کشنده مار|سم کشنده حشرات|سم مگس کش|سم حشرات|سم کشنده مارمولک|سم کشنده عقرب||سم کشنده زنبور|پودر آجیتا|سم کشنده موریانه|

دفع ساس

ساس یه افت ازار دهنده و مزاحم میباشد که به سرعت و صورت ماندگار میخواهیم از شر ان ها خلاص بشویم برای این کار به یک
سم بسیار قوی با ماندگاری بالا و بدون ضرر و زیان نیازمندیم که سایت معتبر بیا توکالا این امکان را فراهم میکند که با خیال
راحت انواع سم های بسیار قوی ساس و معتبر و خارجی و به صورت تضمینی و به صرفه و با خریدسم ساس  و با مشاوره در اختیارشما قرار میدهد

نحوه ورود ساس ها بهمنازل معمولا از طریق لوازم خوا ب و تختخواب و لوازم دست دوم و ... وارد منازل میشود شما میتوایند با
بررسی تخت خواب و شکاف های دیوار و جاهای تاریک با مشاهده کردن لکه های سیاه یا خون در این مکان ها به وجود ساس پی
ببرید و ساس ها به سرعت و زیاد تخم گذاری میکنند بنابراین بهترین راه برا یاز بین بردن این سم ساس ها سم پاشی این حیوان است

سم ساس پیرانا

سم ساس کش پیرانا تخم ها و نوزادان ساس را نیز به کل نابود نموده و علی الخصوص تخم ها را به اصطلاح در نطفه خفه می کند
و به این ترتیب اجازه نمی دهد تخم ها و نوزادان به مرحله هچ و یا بلوغ و در نتیجه مرحله تولید مثل و افزایش جمعیت برسند.سم
ساس کش پیرانا بی بو بوده و به همین دلیل جهت استفاده در نواحی داخل منزل بسیار مناسب می باشد سم کشنده ساس با نام پیرانا را
می توانید در تمامی نواحی داخل و خارج بناها و ساختمان ها در محل فعالیت ساس ها و یا لانه های آنان به کار برید.

https://ajitasam.com/product/%d8%b3%d9%85-%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b3/

https://ajitasam.com/product/%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%B4/

https://ajitasam.com/product/%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d8%b4/

https://ajitasam.com/product/%d8%b3%d9%85-%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b3/

https://doctorpoison.com/crbst_15.html

https://doctorpoison.com/crbst_18.html

https://doctorpoison.com/crbst_17.html

https://doctorpoison.com/crbst_16.html

https://doctorpoison.com/crbst_46.html

 • امین غفوریان

سم برای ساس

 

به صورت خارش جزیی تا حسم برای ساسیت های بسیار شدید بروز نماید. به طور کلی بعد از 24-1 ساعت علایم ظاهر می شوند و معمولا شامل پاپول های خوشه ای قرمز رنگ کوچک با قطر کمتر از 5 میلی متر و با فاصله کم از هم, همراه با التهاب و خارش شدید است. به طور کلی مهم ترین مشخصه ی آن سه نقطه در یک ترکیب خطی یا منحنی بر روی بدن است که اصطلاحا به آن الگوی «صبح, ظهر و شب» می گویند. گزارشات متعددی از آلودگی منازل مسکونی و گزش های این ساس خون خوار بر روی بدن افراد سالانه در کشور وجود دارد و اکثریت عموم جامعه در ابتدا قادر به تشخیص صحیح علایم گزش سم کشنده ساس تخت خواب نیستند بنابراین, این مقاله با مطرح کردن نکات کلیدی می تواند راهنمایی برای شناسایی علایم گزش این ساس آلرژی زا, توسط پزشکان و متخصصان به ویژه درماتولوژیست ها, جهت درمان به موقع بیمار باشد. سم برای ساسهای بالغ قهوه ای روشن مایل بـه قرمـز، تخـت، بیضی شکل و بدون بال عقبی هستندساس بال های جلـویی کوچـک شـده و بـه سـاختارهای لایـه ماننـد محـدود میشوندساس حشرات بالغ تا طول 4 تا 5 میلی متر و عرض 5,1 تا 3 میلی متر رشد میکننـدساس نیمـف هـای تـازه از تخم خارج شده، نیمه شـفاف و دارای رنـگ روشـن تـر هستند و در طول رسیدن به بلوغ و پوست اندازی قهـوه ای تر میشوندساس یک نیمف سم برای ساس بستر با هر سن که بـه تازگی خون مصرف کرده باشد، دارای یـک شـکم نیمـه شفاف قرمز روشن هست و در حین هضم خون طی چند ساعت به قهوه ای و در عـرض دو روز بـه مشـکی مـات تغییر می کند تخم ساس سم برای ساسهای تختخـواب ممکـن هست بـا حشرات دیگر، مانند شپش کتاب، سوسک های کوچک، و یا سوسک فرش اشتباه گرفته شودساس با این حال، زمانی که گرم و فعـال هستند، حرکـات آنهـا بیشـتر شـبیه مورچه و مانند بسیاری از سم برای ساسهای واقعی دیگر، زمـانی که خرد میشوند یک بوی ناخوشـایند مشـخص سـاطع میکنندساس سم برای ساسهای بستر از فرومون ها و کـایرومون هـا برای ارتباط در رهستا مکانهـای لانـه سـازی، تغذیـه و تولید مثل هستفاده میکنندساس طول عمر سم برای ساسهای بسـتر در گونه های مختلف متفاوت و همچنین به تغذیه آنها بستگی دارد

 

سم برای ساس ها (Cimicidae) یک خانواده از حشرات انگلی کوچک هستند که از خون حیوانات خونگرم تغذیه می کنندساس معروف ترین عضو این خانواده سیمکس لکتولاریوس, سم برای ساس بستر معمولی می باشدساس در سال های اخیر, سم برای ساس ها باعث ایجاد بسیاری از آلودگی ها بوده هست که منجر به مشکلات بالینی زیاد شده هستساس به نظر می رسد شیوه های ناقص مرتبط با مدیریت آفات احتمالا سبب افزایش بازگشت سم برای ساس ها شده هستساس نتیجه افزایش عظیم تعداد آلودگی های سم برای ساس ها این هست که مردم به طور فزاینده ای در معرض حشرات قرار می گیرند و در نتیجه خطرات بهداشتی مختلفی به وجود می آورند به خصوص در مراکز نظامی که بهداشت و سلامت در این بخش ها از اهمیت بسزایی برخوردار هستساس لذا, با توجه به اهمیت آلودگی های احتمالی ناشی از این افت در این مطالعه با به کارگیری جدیدترین مقالات چند سال اخیر نمایه شده در دیتابانک های معتبر pubmed, ISI, Scopus, Embase و DOAJ و چاپ شده در مجموعه های Elsevier, Willy, ProQuest و Springer با هستفاده از کلیدواژه های اصلی موجود در عنوان, به بررسی وجوه مهمی از این آفت از جمله بیولوژی سم برای ساس, انتقال پاتوژن ها, طبقه بندی و مراحل زندگی, تغییر حالات جنسی و تولید مثل, فرومون های هشدار, عادات غذایی, جستجو میزبان, رفتار تجمعی و پراکندگی, عوارض بالینی ناشی از آلودگی, بیماری های عفونی, انواع اثرات سم برای ساس بر سلامت, درمان و تکنیک های کنترل سم برای ساس و راهکارهای پیشنهادی کنترل آفت سم برای ساس مخصوص مناطق نظامی پرداخته شده هستساس

 

نتیجه افزایش عظیم تعداد آلودگی های سم برای ساسها ایـن هست که مردم بهطور فزاینده ای در معرض حشرات قرار می گیرند و در نتیجه خطـرات بهداشـتی مختلفـی بـه وجود می آورندساس این امر باعث شده تا در سالهای اخیر بررسی های بالینی زیادی  انجام شودساس در ایـن مقاله نیز با بررسی بیولوژی خانواده سیمیسیده میزبـان، رفتار انتقال پاتوژن ها، طبقه بندی، مرحله های زندگی، دیمورفیسـم جنسـی، تولیـد مثـل، حفاظـت از اسـپرم، تخصیص مایع اسپرم و مـایع منـی، محافظـت از تخـم، فرومون های هشدار، عـادات غـذایی، جسـتجو میزبـان، رفتـار تجمعـی و پراکنـدگی، عـوارض بـالینی ناشـی از آلودگی، بیماری های عفونی، انواع اثرات سم برای ساس بر سلامت، درمان نیش، تکنیک های کنترل سم برای ساس بستر و دانش ضروری برای درک کنترل این گونه آفات بـرای بهداشت عمومی مورد بررسی قرار گرفتساس

 

سم برای ساس ها معرفی و بیولوژی

 

تمام سم برای ساسها از نظر ظاهری کوچـک، بیضـی شـکل و تخت هستند، اگرچه بعد از تغذیه حالت محـدب دارنـدساس آنها پرواز نمیکنند، اما دارای لایه های بال کوچـک و غیر کاربردی هستندساس آنهـا همچنـین قطعـات دهـانی نوک مانندی دارند که به آنها توانـایی سـوراخ کـردن پوست و مکیدن خون میزبان را می دهدساس هرچند گونـه مــاده دارای یــک دســتگاه ت ناســ لی طبیعــی بــرای تخمکگذاری هست، اما گونه نر هرگز از آن هستفاده نمـی کند بلکه دیواره شـکمی گونـه مـاده را سـوراخ کـرده و سپس اسپرم را از طریق سیستم همراه تناسـلی منتقـل می کندساس تغذیه برای تولید تخمک در مـاده هـا و احتمـالا تولیـد اسـپرم در نرهـا ضـروری هست ساس رفتـار تخمکگذاری در میان گونه ها متفاوت هستساس سیمکس لکتولاریوس تخمک گذاری تخم های بـارور شـده را تـا حدود 35 تا 50 روز از آخرین لقـاح متوقـف میکننـدساس گزارش شده هست که سم برای ساس های بـالغ 3 تـا 12 مـاه در شرایط مختلف یک خانواده زندگی میکنندساس تغذیه یـک حشره بدون ایجـاد مزاحمـت ممکـن هست از 3 تـا 15 ساعت به مرحله حیاتش طول بکشدساس آنها مـی تواننـد مدت زمان طولانی بدون تغذیه زنده بمانند و در هنگـام در دسترس بودن مجدد میزبـان از مکانهـای مخفـی خود باز گردند ساس آنها دارای غـده هـای عطـری خاصـی هستند و غالباً بو های خاص از خود منتشر میکنند که در محل هایی با آلودگی سـنگین بـهطور معمـول قابـل شناسایی هستساس لکه های مدفوع تیره در ملافـه هـا و یـا لباس های خواب، تخم های مرواریدی سـفید رنـگ (1 میلی متر طول) و پوسته های خشک مایل به زرد علائم دیگری از آلودگی هست که اغلب در ترک ها یا شکافها یافت میشود ساس سیمیسید ها بـه راحتـی توسـط حـرارت بیش از حد دفع میشوند

 

 

توجه

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۰۲ آبان ۰۱ ، ۱۴:۰۶
 • ۱ نمایش
 • امین غفوریان

مگس

۰۲
بهمن

سم مگس کش آجیتا

این سم مگس کش اجیتا را نه تنها در دامداری و مرغداری میتوان استفاده کرد بلکه در منزل، آپارتمان، کارگاه، کارخانه های آبمیوه گیری ، کمپوت سازی ، کنسانتره گیری که وجود مگس نوعی معضل بهداشتی به حساب می آید نیز کاربرد دارد ، کارخانه نوارتیس تولید کننده سم اجیتا به جهت استفاده آسان و اثرگذاری وسیع که دارد در سال ۲۰۱۴ برای سومین سال متوالی مقام اول دفع مگس و پشه را در مسابقه نشنال پویزن   کسب کرد . ایران سم با فروش  سم اورجینال و اصل محصولاتآجیتا توانسته رضایت خاطر مشتریان را کسب کند .این فرمولاسیون منحصر به فرد در صورتیکه بر اساس دستورالعمل برچسب روی قوطی اعمال گردد،به مدت 2 سال تمام دارای فعالیت و ماندگاری خواهد بود و با هر بار عمل پاشش آب بر روی این سم اکتیویتی و اثرگذاری دوباره فعال خواهد شد.ترکیب بدیع این حشره کش که از هر دو طریق تماس و تناول عمل می کند، به همراه یک ماده جاذب جنسی مگس و یک طعمه، فرمولاسیون مؤثری ایجاد می کند که هر دو جنس نر و ماده را به ماندن در محل و تناول و یا تماس با دز کشنده ای از سم مزبور ترغیب می کندسم   کشنده مگس آجیتا فلای ” 10 دبلیو پی” یک فرمولاسیون مختص طعمه مگس با قابلیت انحلال در آب و ماندگاری بالاست که جهت کنترل جمعیت مگس ها در دامداری ها، مرغداری ها،آغل ها،اشپرخانه های صنعتی،رستوران ها،بیمارستان ها و… به کار می رود.با استفاده از سم اورجینال آجیتا می توان به طور تضمینی از شر هر نوع مگس در هر مکان خلاص شد.سم اجیتا نام محصولی است که بر اکثر دامداران و مرغداران عزیز آشناست . سمی پر قدرت جهت از بین بردن مگس های مزاحم سم مگس کش اجیتا از این جهت سمی معروف است که اولا بسیار پرقدرت بوده ثانیا بسیار مقرون به صرفه است . سم اجیتا از موادی تهیه شده است که با جذب مگس ها به خود آنها را نابود می کند و آسوده خاطری را برای شما به ارمغان می آورد . استفاده از سم آجیتا باعث می شود که از نظر اقتصادی سود داشته باشید بدین طریق که وجود مگس باعث به وجود اوردن مشکلات زیادی می شود مشکلاتی از جمله بیماری های مختلف دام و طیور ، ایجاد مزاحمت برای کارکنان و… واضح است که چنین مشکلاتی باعث پایین آمدن سود حاصل از کار می شود .سم اجیتا نباید با پوست انسان تماس داشته باشد و در صورت تماس سریعا محل تماس با آب و صابون شست و شو دهید .  اما به یاد داشته باشید که این محصول فقط در صورت اصل بودن نتیجه ی مطلوب را خواهد داد بنابراین احتیاط تمام را داشته باشید که سم مگس کش اجیتا را از کجا تهیه می نمایید . خرید سم اجیتا از وبلاگ ها و جاهای غیر معتبر ممکن است به ضرر شما منجر شود پس تهیه سم اجیتا اصل را با ایران سم تجربه کنید.

 

 • امین غفوریان

مگس ها

مشخصات مگس:

مَگَس‌ها یادوبالان از بزرگترین گروه‌های حشرات است که در حال حاضر بیش از ۷۵۰۰۰۰ نوع از آن‌ها وجود دارد.

مگس حشره ای است از دسته دوبالان که در جلوی دهن دارای دو شاخک کوتاه می باشد.مگس خانگی رنگ خاکستری موشی دارد. این جانور دارای دو چشم مرکب بزرگ است و هر چشم از تعداد زیادی چشم های ریز ساده تشکیل شده است. چشم های مگس نر نزدیک هم قرار دارند ولی چشم های مگس ماده از یکدیگر فاصله دارند. روی سینه مگس دوتا چهار خط طولی وجود دارد که از ویژگیهای مگس است. در سینه این حشره یک جفت بال و سه جفت پا وجود دارد؛ هر پای آن دارای یک جفت بالشتگ است که مگس می تواند با آن روی جاهای صاف و هموار راه برود. پاها و بدن مگس پوشیده از موهای کوتاه و سفت است و ماده ای چسبنده ترشح می کندوگاهی آن‌ها را به وسیله پاهای خود تمیز می‌کند.. شکم آن به صورت بند بند است و خال های گذر دارد. زبان مگس مانند زبان پروانه لوله‌ای است و بدنش استخوان و ریه ندارد. عمل تنفس به وسیله مساماتی که در قسمت‌های مختلف بدن او وجود دارد انجام می‌گیرد.

تغذیه مگس ها:

مگس‌ها به دلیل داشتن رژیم غذایی متفاوت، در مکانهای مختلفی دیده می‌شوند و منبع غذایی مهمی برای بسیاری از حیوانات نظیر قورباغه‌ها، وزغ‌ها، مارمولک‌ها و پرندگان محسوب می‌شوند.

مگس‌ها از شیرابه‌های مواد غذایی استفاده می‌کنند. آن‌ها با استفاده از خرطوم خود شیرابه‌ها را به داخل دهان می‌رسانند. مگس‌ها گاهی بزاق خود را بر روی مواد جامد می‌ریزند و آن‌ها را حل کرده و به صورت شیرآبه مصرف می‌کند که در این حالت مقداری از میکروب‌های دهان خود را وارد محیط‌های غذایی می‌کند

سیر زندگی مگس

مگس ماده هر بار حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ تخم می گذارد. مگس های نوع خانگی بر مدفوع انسان به وفور تخم می گذارند.

تخم مگس به رنگ سفید مرواریدی است؛ طول آن قریب یک میلی متر است که به آسانی با چشم دیده می شود. هر مگس ماده در طول عمرش ۶۰۰ تا ۹۰۰ تخم می ریزد. تخم مگس در تابستان ۸ تا ۲۴ ساعت باز می شود و در مناطق گرمسیری مانند هندوستان امکان دارد مدت باز شدن مگس تا سه ساعت کاهش پیدا کند.

این حشره پس از آنکه از تخم بیرون آمد نخست به صورت لارو است و سپس در عرض ۱ هفته پر درآورده و به شکل یک مگس در می‌آید.

مگس‌های بالغ، به‌طور معمول حدود ۲ هفته و نیم عمر دارند اما در دماهای پایین‌تر، حتی تا ۳ ماه نیز می‌توانند زنده بمانند.

 

منافع برای محیط زیست

مگس‌ها از عوامل گرده افشانی گیاهان در طبیعت بوده و یکی از مهمترین زنجیره‌های چرخهٔ غذایی می‌باشند؛ برخی از این حشرات پوسیده خوار هستند و باعث تسریع تجزیه لاشهٔ جانوران، مدفوع حیوانات و اجزای گیاهی گوناگون شده و در پاکسازی محیط زیست انسان را یاری می‌کنند. برخی گوشتخوار بوده و به عنوان دشمن دیگر حشرات در اکوسیستم نقش ایفا می‌کنند. در حدود ۵۰۰۰ گونه از مگسها از دیگر حشرات به عنوان طعمه استفاده می‌کنند به نحوی که گاهی از آن‌ها به عنوان عامل کنترل بیولوژیکی یاد می‌گردد. برخی نیز گیاهخوار بوده و به عنوان آفت گیاهان شناخته می‌شوند.

 

انتقال بیماری به وسیله مگس

مگس‌ها به‌طور گسترده در میان انسان‌ها زندگی می‌کنند و می‌توانند عامل پراکندگی بیماری‌ها بشوند.

چگونگی گسترش بیماری ها توسط مگس بسیار مفصل است . مگسها، ناقل بسیاری از بیماریها هستند. این بیماریها عبارتند از: حصبه، شبه حصبه (paratyphoid)، وبا، اسهال خونی، گاستروآنتریت، آمیبیاز، آلودگیهای کرمی، بیماری فلج اطفال، ورم های ملتحمه، تراخم، سیاه زخم، ویاوز.

بیماریهای مزبور بیشتر بیماریهایی هستند که از راه مکانیکی به وسیله مگس به انسان انتقال می یابند.

 

راههای انتقال بیماری

مگس ها از راه های زیر بیماری ها را به انسان انتقال می دهند:

 انتقال مکانیکی: مگسها ناقل مکانیکی مؤثری در گسترش بیماریها به شمار می آیند. این حشرات خرده زیستمندها را با پاها و ساق های پرموی چسبناک خود منتقل می نمایند. عوامل بیماریزا، تخم کرمها و کیست انگلها در بدن مگسها دیده شده است و از این رو این حشره را حمال عفونت نامیده اند.

استفراغ: برگرداندن محتوای معده یا دفع استفراغ، یک کشت پر از میکروب است. مگس که عادت به استفراغ دارد، خوراکیها را آلوده نموده و به این ترتیب بیماریها را انتقال می دهد.

دفع مدفوع: فضولات مدفوع مگس دارای شمار بسیار زیاد خرده زیستمند و نیز تخم و کیست انگلهای روده ای است. مگس که عادت به دفع پی در پی مدفوع دارد، این بیماریها را انتقال می دهد.

 راه های دفع مگس ها:

بهترین راه برای دفع مگس استفاده از سم های مگس کش میباشد  که هم بی بو بوده و هم مقرون به صرفه باشند.

چند نوع از بهترین سم مگس کش:

مگس کش آجیتا: سم مگس کش آجیتا را میتوانید در هر محیطی از جمله محیط هایی که حیوانات خانگی نگه داری میشود و یا منزل و...بکار برد.کارخانه نوارتیس تولید کننده سم اجیتا به جهت استفاده آسان و اثرگذاری وسیع که دارد در سال ۲۰۱۴ برای سومین سال متوالی مقام اول دفع مگس و پشه را در مسابقه نشنال پویزن کسب کرد.این سم با خواصیت شیمیایی که دارد اگر به روش صحیح استفاده شود به مدت 2 سال تمام دارای فعالیت و ماندگاری خواهد بود و با هر بار عمل پاشش آب بر روی این سم اکتیویتی و اثرگذاری دوباره فعال خواهد شد.ترکیب بدیع این حشره کش که از هر دو طریق تماس و تناول عمل می کند، به همراه یک ماده جاذب جنسی مگس و یک طعمه، فرمولاسیون مؤثری ایجاد می کند که هر دو جنس نر و ماده را به ماندن در محل و تناول و یا تماس با دز کشنده ای از سم مزبور ترغیب میکند.با استفاده از سم اورجینال آجیتا می توان به طور تضمینی از شر هر نوع مگس در هر مکان خلاص شد.سم اجیتا نباید با پوست انسان تماس داشته باشد و در صورت تماس سریعا محل تماس با آب و صابون شست و شو دهید.

سم مگس کش دیویس: سم دیویس سمی بی بو میباشد که از “دلتامترین” به عنوان ماده اولیه فعال استفاده می کند.سم مگس کش دیویس که به صورت محلول با اب استفاده میشود، دارای ماندگاری بیش از 3ماه و همچنین اثرگذاری سریع بر روی انواع مگس  ها می باشد.این سم را می توانید در هر محیطی بکار ببرید.سم دیویس نسل پیشرفته ای از پرثروئید است که میتواند جمعیت بیشماری از مگس هارا در ان واحد از بین ببرد.

چسب مگس گیر سوپر پلاس:  چسب مگس گیر یک راه حل راحت برای اشخاصی است که نمیخواهند از سم استفاده کنند.

چسب مگس گیر سوپرپلاس بسیار قوی بوده و در جمع اوری و به دام انداختن مگس ها بسیار عالی میباشد.

 

مگس کش آجیتا                                        مگس کش دیویس

                       

چسب مگس گیر سوپرپلاس

شماره تماس های کارشناس مشاوره و فروش سم:

09109107360_09109107280

برای مشاهده محصولات بیشتر وارد لینک های زیر شوید:

سایت ایران سم      https://iranpoison.com/

سایت بایر سم         http://bayersam.com/

سایت دیجی سم       https://digipoison.com/

سایت تهران سم       https://tehranpoison.com/

سایت آجیتا سم        http://ajitasam.com/

سایت بیا توکالا        https://biatokala.com/

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۲۱ شهریور ۰۰ ، ۱۶:۰۰
 • ۶۵ نمایش
 • امین غفوریان

 مورچه ها                       

مور یا مورچه:

مور یا مورچه حشره‌ای اجتماعی همانند زنبور عسل از راستهٔ نازک بالان است. امروزه بیش از ۱۲۰۰۰ گونه مورچه طبقه‌بندی شده‌اند و حدس زده می‌شود این تعداد تا ۲۲۰۰۰ گونه نیز برسد.

خصوصیات و مشخصات مورچه ها:

 مورچه‌ها به راحتی از شاخک‌های آرنج دارشان، ساختار گره مانندشان، کمر باریکشان و حرکات موزون شان قابل شناسایی هستند. چشم مورچه‌ها نسبت به چشم انسان تعداد بیشتری عدسی دارند. شاخک‌ها عضو مخصوص برای بویایی، لامسه، چشایی و شنوایی می‌باشد.

بدن مورچه دارای سه قسمت اصلی است. سر، تنه (یا بخش میانی)، پشت یا متازوم و تمامی پاها (سه جفت) به قسمت تنه متصل می‌شوند.

 برخی از گونه‌ها بخاطر نقشی که در کنترل زیستی آفت‌ها ایفا می‌کنند بسیار ارزشمند هستند، هرچند توانایی آن‌ها برای استفاده از منابع باعث تعارض آن‌ها با انسان‌ها شده‌است. آن‌ها می‌توانند به محصولات کشاورزی صدمه زده و وارد خانه‌ها شوند. دانشمندان تخمین زدند اگر مورچه‌ها هم اندازهٔ انسان بودند، سرعت حرکتشان ۸۴ کیلومتر در ساعت بود؛ و همچنین مورچه‌ها می‌توانند ۱۰ برابر وزن خودشان جسم حمل کنند.

 

ساختار تجمعی مورچه ها:

 مورچه‌ها سه نوع خانه را برای خود انتخاب می‌کنند، مانند خانه انسان، تپه شنی یا خاکی و کلوخ. کلوخ یعنی ترکیب شن و خاک می‌گویند که استحکام بیشتری در برابر باران و طوفان داشته باشد.

اندازهٔ اجتماع مورچه‌ها می‌تواند از چند ده مورچه شکارچی در یک حفره تا چند میلیون مورچهٔ ساده و مورچه نازای ماده و طبقه‌ای از کارگرها، سربازها و سایر گروه‌ها را در یک محدوده جغرافیایی وسیع شامل شود. همچنین اجتماع مورچه‌ها شامل تعدادی نر دارای نطفه و همچنین یک یا چند ماده که توانایی بارور شدن دارند و ملکه نامیده می‌شوند، می‌شود. همچنین گاهی اجتماع مورچه‌ها یک ابرجامعه توصیف شده‌است، زیرا مورچه‌ها در آن با یکدیگر کار می‌کنند و از اجتماع خود دفاع می‌کنند.

 

تقریباً تمام مناطق کره زمین به جز قطب شمال و قطب جنوب و مناطقی مانند جزایر دور افتاده و غیرقابل دسترسی، مورچه وجود دارد. مورچه به بیشتر محیط زیست‌های زمین چیره گشته‌است و در بیشتر محیط زیست‌ها توانایی زندگی دارد. این موجود ۱۵–۲۰٪ موجودات زنده خشکی‌زی زمین را تشکیل می‌دهد. علت موفقیت آن‌ها به زندگی اجتماعی، توانایی بالای انطباق پذیری و توانایی تغییر دادن محیط زیستشان و بهره‌برداری از منابع و دفاع از یکدیگر برمی‌گردد.

جامعهٔ مورچه‌ها دارای سیستم تقسیم کار، ارتباط بین اشخاص و توانایی حل مشکلات پیچیده است.

 

یک مسیر ایجاد شده توسط مورچه‌ها:

مورچه‌ها برای برقراری ارتباط با یکدیگر از فرومون (pheromone) استفاده می‌کنند. این سیگنال‌های شیمیایی در مورچه‌ها نسبت به سایر نازک بالان تکامل یافته تر است. همانند سایر حشرات مورچه‌ها برای تشخیص بوی فرومون، از شاخک‌های بلند و نازکِ متحرّک خود استفاده می‌کنند. مورچه به وسیلهٔ دو شاخک خود اطلاعاتِ لازم در مورد جهت و شدت بو را استخراج می‌کند. از آنجایی که اغلب مورچه‌ها در روی سطح زمین زندگی می‌کنند، از سطح خاک برای بر جا گذاشتن رد فرومون استفاده می‌کنند تا دیگر مورچه‌ها نیز بتوانند آن را دنبال کنند.. این عمل باعث می‌شود که مورچه‌ها با تغییرات محیط خود را هماهنگ کنند. به‌طور مثال هنگامی که یک مسیر مشخص شده به سمت منبع غذایی توسط یک مانع سد می‌شود مورچه‌ها مسیر را رها می‌کنند تا مسیر جدیدی پیدا کنند. اگر مورچه‌ای موفق شود، رَد جدیدی بر جای می‌گذارد که شامل مسیر کوتاه تری به لانه می‌باشد.

مورچه‌ها از فرومون، تنها برای رَد یابی استفاده نمی‌کنند. هنگامی که یک مورچه آسیب می‌بیند از خود فرومونِ خطر ساطع می‌کند که باعث می‌شود مورچه‌های اطراف او در حالت تهاجمی قرار بگیرند و همچنین مورچه‌های بیشتری به آن منطقه جذب شوند. فرومون‌ها همچنین بین مورچه‌های لانه رد و بدل می‌شود این عمل به صورت ترکیب شدن فرومون با غذا و سپس انتقال دادن آن از طریق دهان مورچه‌ای به مورچه دیگر صورت می‌گیرد. این به مورچه‌ها کمک می‌کند که بفهمند چه وظیفه‌ای باید انجام دهند. در گونه‌هایی از مورچه‌ها که دارای ملکه هستند هنگامی که تولید نوع خاصی از فرومون توسط ملکه متوقف شود کارگران ملکه جدیدی را انتخاب میکنند

 

برخی از انواع مورچه:

.مورچه خرمن چین

مورچه بافنده

مورچه درودگر

مورچه شیردوش یا گله‌دار

.مورچه‌های باغبان

.مورچه‌های آسیابان

مورچه انتحاری (کلوبوپسیس)

مورچه آتشی سرخ

مورچه فرعون:یکی از انواع مورچه‌ها که تقریباً در تمام جهان زندگی می‌کند و به رنگ زرد یا قرمز است و در خانه‌ها زندگی می‌کند مورچهٔ فرعون است. این مورچه‌ها اولین بار در مصر دیده شد و برای همین به مورچهٔ فرعون معروف است. این مورچه در دیوارها زندگی می‌کند و از غذاهای چرب بیشتر از غذاهای گیاهی استفاده می‌کند. از بین بردن آن‌ها نیز بسیار سخت است زیرا در دیوارها نیز لانه دارند.

راه های دفع و مقابله با مورچه های مزاحم:

برای مقابله با مورچه های که به خانه ها حجوم اورده اند راه های زیادی است ولی موثرترین و بهترین راه استفاده از سم های مورچه کش میباشد.

معرفی دو نوع از بهترین سم ها:

سم مورچه کش بونیده:سم مورچه کش خارجی و بی بو بونیده که ساخت شرکت بایر سم میباشد.این سم در ظروف یک لیتری و چهار لیتری میباشد که میتوانید مقدار معینی از ان را به صورت محلول با اب براحتی با ابپاش دستی استفاده کنید.

سم بونیده تا 8ماه پس از مصرف ماندگاری خود را حفظ کرد و تاثیر گذار است و هیچگونه لکه ای از خود بجای نمیگذارد.

سم مورچه کش آمدرو: سم بسیار کشنده آمدرو، تولید شده توسط شرکت ” اف ام سی ” یک سم غیر دافه بسیار موثر می باشد.این سم با خواص شیمیایی که دارد راحتتر جذب غشای پوسته مورچه و حشرات شده و تعداد بی شماره از ان هارا در ان واحد نابود میکند.سم مورچه کش آمدرو تا بیش از 5ماه ماندگاری در سطوح را دارد و هیچگونه الودگی یا لکه ای ندارد.سم آمدرو با غلظت متفاوتی که دارد بهتر به ترک ها و شکافها نفوذ میکند.

         

    سم مورچه کش آمدرو                    سم مورچه کش بونیده

                                       

شماره تماس های کارشناس مشاوره و فروش سم:

09109107360_09109107280

برای مشاهده محصولات بیشتر وارد لینک های زیر شوید:

سایت ایران سم       https://iranpoison.com/

سایت بایر سم         http://bayersam.com/

سایت دیجی سم       https://digipoison.com/

سایت تهران سم       https://tehranpoison.com/

سایت آجیتا سم        http://ajitasam.com/

سایت بیا توکالا        https://biatokala.com/

 • امین غفوریان

کک (حشره ای خونخوار)

 

کَک‌ها حشرات بدون بال، خونخوار، بسیار ریز و از راستهٔ نوربالان هستند که کمتر از ۴ میلی‌متر طول دارند. کک‌ها حرکت‌های جهشی دارند. کک‌ها بیشتر از پستانداران و گاهی از پرندگان خونخواری می‌کنند.

گزش آن‌ها باعث تحریک، ناراحتی شدید و خونریزی می‌شود.کک‌هایی که انسان را می‌گزند در بیشتر نقاط جهان یافت می‌شوند. کک‌ها از جمله پارازیت‌هایی هستند که به اشتباه مردم فکر می‌کنند که این کک‌ها از حیوان به انسان منتقل می‌شود که اینطور نیست و کک حیوان مثل سگ و گربه به روی پوست انسان زنده نمی‌مانند.

گزش کک‌ها بسیار آزاردهنده است و باعث تورم و قرمزی میشود به طوری‌که خارش شدید و مداوم محل گزیده شده می‌تواند منجر به زخم شدن پوست و خونریزی و در صورت عدم رسیدگی منجر به عفونت شود. محل گزش با سوزش و بالارفتن دمای بدن در محل موردنظر همراه است و کوچک‌ترین تحریک پوستی آزاردهنده و خارش‌آور خواهد بود.جای نیش به‌صورت لکه‌ای تیره تا ماه‌ها یا حتی بیشتر باقی خواهد ماند

 به‌طور کلی از ۳٬۰۰۰ گونه کک، فقط ۱۲ گونه به انسان حمله می‌کنند. مهم‌ترین گونه‌های کک، کک جوندگان، کک انسان، کک گربه (Ctenocephalides felis) و کک سگ (Ctenocephalides canis) هستند.

کک‌ها جوندگان ناقل مهم طاعون خیارکی و تیفوس هستند.

کک‌های گربه که کرم‌های نواری (ستودها) را منتقل می‌کند، عموماً در آمریکا دیده شده‌اند و در موارد نادر با خود بیماری‌هایی را حمل می‌کنند.

کک‌های سگ عموماً در اروپا یافت می‌شوند و عمومی‌ترین انگل در سگ‌ها از طریق این موجودات منتقل می‌شود.

کک تونگا (کک شنی یا کک انسان) پوست انسان را سوراخ کرده، و باعث عفونت می‌شود و همچنین کک تونگا در بدن انسان و حیوان تخمگذاری می‌کند که به این تخم‌ها جیگر (jigger) می‌گویند که اگر از بدن با جراحی کوچک خارج نشوند موجب عفونت خونی و پوستی یا حتی مرگ می‌شوند.

کک‌ها می‌توانند به لباس‌ها یا حیوان شما بچسبند.آن‌ها در حیاط‌ها، پرورشگاه‌های سگ و گربه، جنگل‌ها و پارک‌ها و یا در مکان‌های دیگری که حیوانات در آنجا زندگی می‌کنند یافت می‌شوند، چون برای کک‌ها این‌ها مکان‌هایی هستند که می‌توانند میزبان‌های خود را پیدا کرده و تولیدمثل کنند.

چرخهٔ زندگی

چرخهٔ زندگی کک‌ها شامل ۴ مرحله تخم، لارو، شفیره و بالغ است. یک کک ماده می‌تواند در روز ۵۰ تا تخم بگذارد! تخم کک‌ها حدود ۰٫۵ میلی‌متر طول دارد، تخم مرغی شکل و سفید می‌باشد. کک روی میزبان خود تخم‌گذاری می‌کند، که این تخم‌ها از بدن میزبان روی فرش، زمین، خاک یا هر جای دیگری می‌افتند و در شرایطی که دمای هوا اندکی بالا و هوا نسبتاً مرطوب باشد می‌توانند دوام بیاورند و چرخهٔ زندگی خود را کامل کنند.. کک‌های بالغ ۱–۴ میلی‌متر طول و بدنی بیضی‌شکل دارند و در طرفین فشرده و بدون بال هستند. همچنین پاهای آن‌ها رشد مناسبی داشته و برای جهیدن سازگاری دارند.

 

در عرض ۱۰ روز پس از قرار گرفتن تخم در محیط مناسب، لارو کرم مانندی که فاقد ضمائم حرکتی است خارج می‌شود. این لاروها از زیر سطح خاک حرکت می‌کنند یا اگر داخل اتاق باشد به داخل فرش‌ها یا شکاف‌های کف نفوذ می‌کنند، لاروها از مدفوع کک‌های بالغ تغذیه می‌کنند و در عرض ۵–۱۲ روز پیله‌ای ابریشم‌مانند در اطراف خود تولید و در آن شفیره‌گذاری می‌کنند. خروج حشرهٔ بالغ از پیله بسته به شرایط ممکن است از ۵ تا ۱۴۰ روز طول بکشد، پس از خارج شدن حشرهٔ بالغ از پیله، خود را به میزبانش می‌رساند و ادامهٔ عمرش را که حدود ۱۰۰ روز می‌باشد روی میزبان سپری می‌کند و از او تغذیه می‌نماید.

 

چرخهٔ زندگی کک معمولاً در عرض ۳–۴ هفته کامل می‌شود. کک‌ها ۴۸ ساعت پس از اولین خونخواری، جفت‌گیری کرده و به تولید تخم می‌پردازند. کک‌ها نسبت به سرما حساسند و در زمستان قادر به تحمل سرمای هوای بیرون از منزل نیستند.

 

اقدام های ساده بهداشتی: برای از بین بردن کک ها، تخم ها، لاورها و پیله ها می توان خانه را تمیز نموده و کف اتاق ها را شست. استفاده از جارو برقی نیز موثر است.

سمپاشی: در آلودگی های شدید جهت ریشه کنی موثر کک ها می بایست سمپاشی با سمومی از قبیل (پیروتروئیدها، پروپکسور، بندیوکارب) انجام گیرد.

قوی ترین و تاثیر گذار ترین سم ها برای حشره کک:

سم کک کش کلن آپ:سم کلن اپ در واقع یک مایع ضد کک بی بو، بی رنگ و بی ضرر برای محیط زیست می باشد که جهت ریشه کن نمودن جمعیت کک ها از روی فرش ها و قالیچه ها تولید گردیده است.این سم همچنین به دلیل خنثی بودن بار الکتریکی به الیاف فرش به خوبی چسبیده و حتی در هنگام کشیدن جاروبرقی جدا نمیشود.این ماده خصوصاً کک های نابالغ را که در واقع منبع تهاجم های بعدی هستند؛ هدف قرار می دهد

 

سم کک کش پیرانا:سم بسیار قوی ضد کک پیرانا از طریق تماس مستقیم حیوانات اثر می کند .این سم مانع از تولید مثل و افزایش جمعیت این نوع آفت می باشد. سم پیرانا یک برند معتبر جهانی می باشد و برای صاحبان حیوانات نام آشنا بوده و توسط بسیاری از دامپزشکان تجویز میگردد. با استفاده از این سم میتوانید به راحتی از شر هرگونه کک به راحتی راحت شوید.​​​​​​​

 

سم کک کش کلن اپ                                        سم کک کش پیرانا     

                                 

شماره تماس کارشناس مشاوره و فروش سم: 

09109107360_09109107280

برای مشاهده محصولات بیشتر وارد لینک های زیر شوید:

سایت ایران سم       https://iranpoison.com/

سایت بایر سم         http://bayersam.com/

سایت دیجی سم       https://digipoison.com/

سایت تهران سم       https://tehranpoison.com/

سایت آجیتا سم        http://ajitasam.com/

سایت بیا توکالا        https://biatokala.com/

 • امین غفوریان

موش چیست؟
موش پستانداری کوچک از راستهٔ جوندگان است که مواد غذایی خود را به وسیلهٔ حرکات رفت و برگشتی با جلو آروارهٔ تحتانی خرد می‌کند. چون دندان‌های این حیوان مثل سایر جوندگان رشد دایمی دارد، برای جلوگیری از رشد بیش از حد، مجبور است که دایماً دندان‌های خود را با جویدن چیزهای نسبتاً سخت، از قبیل دانه‌ها و حبوبات، بفرساید و اگر موفق به پیدا کردن دانه‌های سخت نگردد به جویدن فرش‌ها، لباس‌ها، کتاب‌ها و هرچه که در دسترس خود بیابد مشغول می‌شود. موشها به انواع صحرایی و غیره تقسیم‌بندی می‌شوند که بستگی به طول دم آن‌ها دارد.

 

زادآوری

یک جفت موش می‌تواند در ۵ زایمان ۷ الی ۱۵ نوزاد در یک سال به دنیا بیاورد و همین نوزادان در حدود ۵ هفته ای که باشند خودشان بارور می‌شوند. در یک محیط خلاء، یک جفت موش از لحاظ نظری می‌توانند صدها هزار یا شاید میلیون‌ها فرزند در یک سال تولید کنند اما در شرایط عادی میزان مرگ‌ومیر موش‌ها حدود ۹۵ درصد در ابتدای دوران زندگی‌شان است.

 

رفتار

گسترش موش‌ها در سراسر جهان به‌طور کامل شامل انواع خوش‌شانسی‌های محیطی است. آنها می‌توانند خودشان را بدون مشکل زیادی با محیط‌های مختلفی منطبق کنند.

موش می‌تواند مانند یک شتر، بی آبی را تحمل کند. بدن بسیار مقاومی در برابر سقوط از ارتفاع دارند. آنها می‌توانند مقدار زیادی در برابر اشعه‌های مختلف دوام بیاورند. زنده ماندن و شنا کردن در طول نیم مایل از دیگر توانایی‌های این جاندار است. در طول نسل‌ها، آنها نسبت به سموم مختلف مصونیت خاصی بدست آورده‌اند. این تقریباً غیرممکن است که یک خانه ضد موش ساخته شده باشد، آن‌ها می‌توانند به راحتی از طریق هر دهانهٔ کوچکی به قطر یک چهارم بدنشان وارد محیط شوند.

بر اساس نتایج تحقیقات، موش‌ها از موسیقی لذت می‌برند. اگر شما قناری، طوطی یا بلبل خوش‌آوازی در منزل داشته باشید، موش در منزلتان زیاد می‌شود. حتی دیده شده که موش‌ها زمانی که اتاق را خلوت می‌بینند، از لانه خود خارج شده و در اطراف قفس یا زیر آن به جست و خیز پرداخته و حتی صداهای عجیب و غریبی به تقلید از پرنده خوش‌صدا از خود درمی‌آوردند. موش‌ها به آسانی انس می‌گیرند و می‌فهمند که آنها را به بازی گرفته‌اند.

 

راه های مقابله با موش ها

برای مقابله با موش ها و دفع انها میتوان از چسب های موش گیر و یا سم های کشنده موش استفاده کرد.

چسب موش بولک قلو:

چسب موش غیر سمی بولک قلو یکی از قویترین چسب موش برای گرفتار کردن موش به کار می رود. مزیتی که این تله نسبت به تله های چسبی دیگر دارد این است که آغشته به عصاره بادام زمینی که از خوراکی های محبوب موش  است. و نیازی دیگر به قرار دادن خوراکی بر روی آن برای جذب موش نمیباشد .تله موش چسبی یکی ازموثرترین روش ها برای به دام انداختن موش های بزرگ بوده وبراحتی قابل استفاده است.

 

سم موش کش کاپوت:

سم موش کش کاپوت سمی بسیار قوی در میان سم موش ها میباشد بطوری که آفات مذکور را در عرض کوتاهترین زمان (اغلب در طی 24 ساعت) از بین می برد.هر یک از این طعمه های چند گوش دارای سوراخی در وسط خود دارند که به شما کمک می کند آنها را به راحتی بر روی میله های نگهدارنده وصل نموده و در جایگاه های مخصوص خود قرار دهید یا اینکه مفتول سیمی را از میانشان رد نموده و یا بر حسب نیاز، آنها را بر میخی روی دیوار یا زمین نصب نمائید.طعمه موش یک سم چند گوش با طعمی بسیار خوش آیند برای موش و دیگر جوندگان بوده و از طرفی به دلیل پارافین موجود در آن در تمامی شرایط آب و هوایی خشک یا مرطوب چه در داخل و چه در خارج از محیط خانه؛ به خوبی عمل می کند.

 

                                                      

   چسب موش بولک قلو                                                                سم موش کش کاپوت

 

شماره تماس های کارشناس مشاوره و فروش سم:

09109107360_09109107280

برای مشاهده محصولات بیشتر وارد لینک های زیر شوید:

سایت ایران سم       https://iranpoison.com/

سایت بایر سم         http://bayersam.com/

سایت دیجی سم       https://digipoison.com/

سایت تهران سم       https://tehranpoison.com/

سایت آجیتا سم        http://ajitasam.com/

سایت بیا توکالا        https://biatokala.com/

 • امین غفوریان

سم برای ساس

۱۵
شهریور

 

درباره ساس؟

 

لکه‌های کوچک قهوه‌ای یا سیاه‌روی ملحفه، دیوار و کاغذدیواری نشانه‌ای احتمالی برای وجود ساس است.

 

این لکه‌ها مدفوع ساس و عمدتاً خون اضافی است که ساس از آن تغذیه کرده است.

همچنین رد خون روی ملحفه‌ها و در مسیر مخفی‌گاه‌های ساس‌ها نشانه دیگری از وجود ساس است.

 

علاوه بر این می‌توان یک ملحفه سفید پهن کرده و نصفه‌های شب برق اتاق را روشن نمود با این روش در صورت وجود حشره راحت‌تر می‌توان آن را دید.

 

ساس‌ها فقط در هنگام خونخواری به طرف انسان می‌روند و بر خلاف کک‌ها و شپش‌ها مدت زیادی روی انسان باقی نمی‌مانند یعنی بعد از خونخواری محل را ترک می‌کنند.

معرفی انواع سم برای ساس

سم ساس کش پیرانا 

 

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۱۵ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۲۵
 • ۴۳ نمایش
 • امین غفوریان


سوسک ها :

سوسک ها حشراتی بدون استخوان هستند بنابراین به راحتی در منافذ کوچک نیز جا می شوند  سوسک ها معمولا در زباله ها و یا در لوله های فاضلاب زندگی می کنند که این باعث می شود بسیاری از آلودگی ها را با خود حمل کنند سوسک ها معمولا شب گرد هستند و بیشتر آن ها در شب مشاهده می شوند چراکه شب ها از محل زندگی خود خارج می شوند و از باقی مانده مواد غذایی تغذیه می کنند هچنین این حشرات زاد ولد بسیار بالایی دارند و اگردر مقابلشان نایستید خیلی زود کل ساختمان را اشغال می کنند و تنها راه حل موثر برای دفع و نابودی سوسک ها فقط و فقط سمپاشی با سم های قوی و اصل می باشد   

انواع سوسک :

- سوسری آلمانی و یا سوسک ریز:

از کوچکترین انواع سوسک های خانگی هستند، به رنگ های زرد تا طلایی وجود دارند واغلب درآشپزخانه منازل ومحیط خانه یافت می شوند و نسبت به دیگر سوسک ها مقاومت بالایی دارند

- سوسری آمریکایی :

این سوسک ها با طول 5-7 سانتیمتر به رنگهای قهوه ای تا قرمز دیده می شوند دارای بال های رشد یافته کامل هستند

 سوسری آمریکایی همان سوسک های فاضلاب هستند که منشا فاضلاب دارند و جهت ریشه کنی کامل علاوه بر مجاری فاضلاب محل های عبور و مرور این حشرات می بایست سم پاشی شود

- سوسری شرقی :

این نوع سوسک ها دارای رنگ تیره با بدن پهن و مسطح است

تغذیه سوسک ها :

سـوسـکها از آفات مهمی محسوب می شوند که ازکثافات،غـذاهای فـاسد،پارچه وچسب کتاب تغذیه نموده،قسمتی ازغــذای هضم نشده خود را برمیگردانند، به دفع مدفـوع روی غذا عادت دارند،ازدهان وغدد خود مادها ی ترشح می کنند که درمسیر حرکت آنها و منابع غذاییشان بوی ماندگار و نامطبوعی ایجادمی کنند

سوسک ها عامل انتقال بیماری های زیر می باشند :

بیماری های باکتریایی : اسهال - دیسانتری - وبا – تب تیفوئید
بیماری های ویروسی  : فلج اطفال 

حمل تخم کرمهای انگلی    

واکنش های آلرژیک مانند ناراحتی پوستی،خارش، تورم پلک و ناراحتی های تنفسی

راه های پیشگیری و کنترل سوسک :

تمیز نگه داشتن محل اهمیت بسیاری دارد

شستشو و پاک کردن کلیه سطوح

استفاده از انبارها و زیر زمینه ای فاقد رطوبت و آب

مسدود کردن شکاف های کف اتاقها

جمع آوری و نگهداری موادغذایی درظروف درپوشدار

سخن آخر

سوسک ها جز حشراتی هستند که می توانند بسیار مخرب باشند و به دلیل میکروب های فراوانی که دارند و با خود جا به جا می کنند باعث آلودگی و ایجاد امراض مختلفی در خانه ها ، ساختمان ها و اماکن مختلف شوند و به دلیل فراوانی آن ها و تولید مثل بالایشان ریشه کن کردن این آفات کار دشواری می باشد ما به شما برای دفع ونابودی این حشرات کمک میکنیم

 

معرفی بهترین سم های سوسک کش

 

نوع سم کشنده سوسک رونج REVENG :

نسل پیشرفته ای از پروتروئیدها است این سم در مقابل جمعیت بالایی از سوسک ها و خانواده سوسک ها را در مدت زمان کمی از پای در می آورد از قابلیت های دیگر سم سوسک کش رونج این است که اثر گذاری طولانی مدت می باشد به نحوی که 90الی 120 روز پس از اعمال سم  همچنان فعال است و بر این حشرات تاثیر می گذارد  این محصول کاملا متفاوت با پرتروئید های  قدیمی است چرا که ایزومری کاملا خالص است و لذا 100 درصد فعال  بوده و در نتیجه  بیشترین قدرت  را  جهت از بین بردن  جمعیت سوسک ها را دارد 

نوع سم کشنده سوسک شات گان :

سم سوسک کش شات گان سمی فوق العاده قوی  و اثر گذار می باشد  که در مدت زمان کمی  میتوانید شاهد نابود شدن سوسک های سیاه بالدار و سوسک های فاضلابی که بهتعداد فراوان در اماکن مسکونی یافت میشود باشید سم سوسک کش شات گان یک سم بدون بو ،بی رنگ و بی ضرر برای محیط زیست می باشد  که جهت ریشه کنی و نابودی سریع جمعیت انواع سوسکها  به کار می رود .

 سم کشنده سوسک آکواپای :

تاثیر فوری دارد و همچنین ماندگاری آن تا6 ماه می باشد دفعات مصرف 1 تا 3 مرتبه سم پاشی با فاصله 1هفته انجام دهید هر لیتر 200 مترمربع  را پوشش می دهد

 

نوع سم کشنده سوسک تمپو:

تمپو یک نوع سم سوسک کش مایع بسیار قوی می باشد  سم تمپو سوسک کش بصورت قطعی و تضمینی  همه نوع سوسک  از قبیل سوسک فاضلاب ،سوسک حمام،سوسک کابینت، سوسک فرش، سوسکهای ریز و درشت و تخم سوسکها را در هر کجای خانه باشد  تمپو را بطور کامل امحا و نابود می کند  برای نابودی سریع سوسکها حتما  از سوسک کش تمپو قوی و موثر استفاده کنید

 

نوع سم کشنده سوسک ریپلزال REPELS.ALL :

سم ریپلزآل بی بو از “دلتامترین” به عنوان ماده اولیه فعال استفاده می کند.سم سوسک کش ریپلزال که به حالت اسپری اعمال می شود، دارای ماندگاری بیش از ۸ ماه و همچنین اثرگذاری سریع بر روی انواع سوسک ها می باشد این سم را می توانید در داخل و خارج بناها و ساختمان ها به کار ببرید

 

 

 

 

 

تلفن تماس با کارشناسان مشاوره و فروش

09109107280 - 09109107360

برای مشاهده محصولات بیشتر وارد لینک های زیر شوید:

سایت ایران سم       https://iranpoison.com/

سایت بایر سم         http://bayersam.com/

سایت دیجی سم       https://digipoison.com/

سایت تهران سم       https://tehranpoison.com/

سایت آجیتا سم        http://ajitasam.com/

سایت بیا توکالا        https://biatokala.com/

 

 • امین غفوریان

"سم مگس آجیتا بهترین راهکار جهت ریشه کنی انواع مگس"

تلفن تماس با کارشناسان مشاوره و فروش :

09109107280 - 09109107360

مقدمه ای کوتاه در رابطه با مگس:

از نظر علم طبقه‌بندی زیستی، تمامی گونه‌های مگس‌های حقیقی دارای خصوصیات مشترک زیستی از نظر ریخت‌شناسی بوده و همگی در راسته دوبالان از رده حشرات، رده‌بندی می‌شوند این راسته یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های حشرات است به طوری که تخمین زده می‌شود تا 240 هزار گونه را دربرگیرد، هرچند تاکنون کمتر از 120 هزار گونه از این راسته توصیف شده است که در خانواده‌های متعددی قرار می‌گیرند

مگس ها اکثرا هر جایی که انسان بتواند زندگی کند به غیر از قطب در ارتباط با انسان وجود دارند و از انسان سود بسزایی می برند

ساختار بدن مگس:

مثل همه ی حشرات، بدن مگس به سه بخش تقسیم میشود: 1.سر 2. قفسه‌ی سینه  3. شکم

مگس ها یک جفت بال شفاف دارند زبان مگس لوله ای است و بدنش استخوان و ریه ندارد. عمل تنفس به وسیله مساماتی که در قسمت های مختلف بدن او وجود دارد انجام می گیرد. پاهای مگس دارای سوپاپ هایی میباشد که به وسیله آن مگس قادر است روی شیشه یا سقف اتاق به آسانی راه برود و پایین نیفتد همینطوربدن مگس پوشیده از موهای نازکی است که گاهی آنها را به وسیله پاهای خود تمیز می کند مگس با استفاده از پاها و دهان خود غذا را می چشد.

اندازه ی مگس های بزرگسال6 تا 12میلیمتر است و پهنای بال آنها 13 تا 15 میلیمترهستند مگس ها تنها مایعات می خورند اما می توانند با بزاق دهان خود بسیاری از غذاهای جامد را به مایع تبدیل کنند.

 

طول عمر مگس: 

مگس های بالغ، به طور معمول حدود 2 هفته و نیم عمر دارند اما در دماهای پایین تر، حتی تا 3 ماه هم می توانند زنده بمانند؛ همچنین نوزاد مگس ها تنها 24 ساعت پس از تخم گذاری، از تخم بیرون آمده و متولد می شود 

چرخه ی زندگی مگس :

مگس تخم هایش را معمولاً درون زمین، شکاف ها، چوب و یا کودهای حیوانی می ریزند. این تخم ها در عرض یک تا چهار ساعت به لارو تبدیل می شوند. لارو مگس در مرحله ی چها روزه اش از گیاهان یا مواد حیوانی پوسیده تغذیه می کند،همچنان که لارو بزرگ می شود، به حالت شفیرگی در می آید( شفیره قرمز مایل به قهوه ای و حدود 8 میلیمتر است) مگس های بالغ از شفیره به وجود می آیند در این فاصله، حشره همان طور که در حالت دگرگونی است، استراحت هم می کند

36 ساعت بعد از خارج شدن از حالت لارو مگس ماده آماده ی جفتگیری است. مگس نر برای انتقال اسپرم به ماده بر پشت او قرار می‌گیرد. اغلب ماده تنها یکبار جفتگیری می کند و اسپرم را نگه می دارد تا از آن برای چندین بار تخمگذاری استفاده کند. رشد مگس به گرمی هوا بستگی دارد. هرچه هوا گرمتر باشد مگس ها سریعتر بزرگ می شوند.

- مگس های کوچک همیشه مگس های جوان نیستند بلکه علت کوچکی آن ها تغذیه ی ناکافی در دوران لارو است.

- مگس ها معمولاً در فصل زمستان می میرند. با این همه برخی از آنها زمستان را پشت سر می گذارند، اما این کار فقط در وضعیت کاملاً مطلوب امکان پذیر است.

 

انواع مگس (شایع ترین مگس های خانگی ):

-مگس خانگی معمولی: مگس‌های بالغ این گونه، به رنگ خاکستری متمایل به سیاه، با ۴ خط تیره طولی در پشت بدنشان، دیده می شوند، طول بدن آن‌ها ۸ تا ۱۰ میلیمتر است که با محاسبه بال، به ۱۳ تا ۱۵ میلیمتر نیز می رسد.

-مگس میوه: شیوع مگس‌های میوه بیشتر در فصل تابستان و پاییز است، این مگس‌ها بسیار کوچک هستند و طولی معادل ۲.۵ میلیمتر دارند.چشم های مرکب این حشره کوچک، به رنگ قرمز روشن دیده می شوند .یکی دیگر از مشخصه های مگس‌های میوه، رنگ این حشره است، آن ها در مجموع زرد رنگ هستند، اما قسمت انتهایی و پشت جنس نر، کمی تیره تر است.

-مگس فاضلاب: مگس فاضلاب، یکی دیگر از گونه های رایج است، این حشرات به دلیل کرک های فراوان روی بدنشان، به مگس‌های بیدی نیز شهرت دارد، نام های دیگری مانند مگس فیلتر و سینک نیز برای معرفی این گونه به کار برده می شوند.

مگس‌های فاضلاب بالغ، اندازه ای در حدود ۴ تا ۵ میلیمتر دارند، مکان هایی با رطوبت بالا و تجمع مواد آلی، مناسب ترین محل برای زندگی این گونه می باشد.

- خرمگس: تند پروازند و چشم های جانبی و بزرگ و نواری دارند. خرطومی برجسته دارند، مگس های نر گیاهان را می مکند ولی ماده ها از خون جانوران تغذیه می کنند


مکان هایی که در خانه دارای شرایط مساعد برای رشد مگس  است:

لوله های فاضلاب

توالت و سرویس بهداشتی

کفشور آشپزخانه

کفشور حمام

-کلیه مراحل زندگی مگس‌های فاضلاب، که شامل تولیدمثل و تغذیه نیز می شود، در همین محل ها اتفاق می افتد.

مهم ترین مکان های زندگی مگس :

روی دیوارها ، سقف و کف زمین ، آشپزخانه ، سرویس بهداشتی ، گیاهان ، باغچه قسمت هایی که آب جمع شده باشد ، سطل های زباله

مگس‌ها از چه چیزی تغذیه می کنند؟

تغذیه مگس ها از طریق دهان خرطومی آن ها صورت می گیرد.
مگس‌ها تقریباً همه چیز را می خورند، با این وجود، این حشرات عمدتاً برای تغذیه، به دنبال مواد آلی پوسیده هستند. مهم ترین مواردی که می توان به آن ها اشاره کرد عبارتند از:  میوه های رسیده و سبزیجات گوشت ، لاشه حیوانات فضولات حیوانی و انسانی ، تغذیه از مواد قندی

مگس میوه بیشتر به میوه ها و مایعاتی نظیر سرکه و آب میوه، تمایل دارد)موز، انگور، هلو، گوجه، سیب زمینی و پیاز) بیشتر از سایر میوه ها این مگس را جذب خود می کنند. به همین دلیل این گونه در خانه ها به وفور دیده می شود.

بیماری های ناشی از مگس:

مگس‌ها، به دلیل مکان هایی که برای تغذیه و تخم گذاری انتخاب می کنند، حامل عوامل بیماری زای بسیاری هستند این بیماری ها عبارتند از:    1.وبا 2. تب 3. تیفوئید 4. فلج اطفال  5.اسهال خونی                                                                                     

این بیماری هاعواقب خطرناکی به دنبال دارند و فقط می توانند از طریق خوردن یا آشامیدن غذا و آب آلوده به انسان منتقل شوند منتقل شوند.

معرفی بهترین سم های مگس کش:

سم مگس آجیتا بهترین راهکار جهت ریشه کنی انواع مگس

سم مگس کش آجیتا یک سم معروف در بین دامداران و گشتارگاه های عظیم میباشد که با دارا بودن قدرت و ماندگاری بالا در بیشتر مکان های که تجمع مگس بیشتر است مورد استفادده قرار میگیرد سم مگس کش آجیتا ساخته شده شرکت نوارسیس با دارا بودن مقام کیفیت سم سازی در جهان به شهرت رسیده است سم مگس کش آجیتا در تاثیر گذاری به مدت 2 سال در انواع مکان های رطوبت و.خشک به عمل می آید

 

 

سم مگس کش مکس فورس فلای بیت گرانول 

سم کشنده مگس( مکس فورس فلای بیت گرانوال )را می توانید در محیطهای مسکونی ،اداره جات در دامداری ها ،و مرغدار ی ها و تقریبا  در همه جا میتوان از این سم مگس استفاده کرد  مگس یک نوع معضل بهداشتی و بیماری به حساب می آید کارخانه نوارسیس تولید کننده سم مکس فورس بیت گرانول به جهت استفاده آسان و اثر گذاری  سریع که دارد در سال 2014 برای سومین بار پی در پی  مقام نخست دفع و نابودی مگس  و پشه را در مسابقه ینشنال بویزن کسب کرده است

 

سم مگس کش DAVIS

سم مگس کش دیویس قویترین مگس کش بدون بو با ماندگاری طولانی مدت سم قدرتمند مگس کش DAVIS یک سم بی بو از دلتامترین به عنوان ماده اولیه فعال استفاده می کند .سم کشنده دیویس به صورت اسپری اعمال می گردد این سم دارای ماندگاری بیش از 3 ماه میباشد .

 

سم مگس کش GOLDEN MALRIN

سم گلدن مارلین محصول کشور سوئیس میباشد  اساس دستورالعمل استفاده از این سم  بر روی قوطی سم اعمال شده است  اثر بخشی این سم به مدت 2 سال میباشد  و همچنان فعالیت و ماندگاری دارد.

 

سم مگس کش  MAX FORCE   

می توان در محیط های مسکونی ،اداره جات در دامداری ها، و مرغداری ها  و همه  محیط های بزرگ  استفاده نمود  مگس به عنوان یک معضل بهداشتی و بیماری زا به حساب می آید این شرکت با فروش سم اورجینال  و اصل محصولات  مکس فورس فلای اسپات توانسته است رضایت مشتریان را کسب کند.

 

 

 

برای گرفتن مشاوره و خرید محصول لطفا با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید

تلفن تماس با کارشناسان مشاوره و فروش :

09109107280 - 09109107360

 

 • امین غفوریان